Voorwaarden 

Laatst bijgewerkt: 10 mei 2019
Effectief: 25 mei 2018

Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden", "Voorwaarden") regelen uw relatie met de website https://www.chromaluxe.com (de "Dienst") die wordt beheerd door Universal Woods ("wij", "wij", of "onze").

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u de Dienst gebruikt.

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is afhankelijk van uw aanvaarding van en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst.

Door toegang tot of gebruik van de Dienst gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Indien u het niet eens bent met enig deel van de voorwaarden, dan mag u geen gebruik maken van de Dienst.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

De dienst en de oorspronkelijke inhoud, kenmerken en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van Universal Woods en haar licentiegevers. De Dienst wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerkrecht en andere wetten van zowel de Verenigde Staten als andere landen. Onze handelsmerken en trade dress mogen niet worden gebruikt in verband met enig product of dienst zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Universal Woods.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Onze service kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of niet worden gecontroleerd door Universal Woods, Inc, moedermaatschappij van het merk ChromaLuxe. Universal Woods heeft geen controle over, en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, het privacy beleid, of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent verder en gaat ermee akkoord dat Universal Woods niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten beschikbaar op of via dergelijke websites of diensten. Wij raden u ten sterkste aan om de voorwaarden en het privacybeleid te lezen van alle websites of diensten van derden die u bezoekt.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

In geen geval zal Universal Woods, noch haar directeuren, werknemers, partners, agenten, leveranciers of gelieerde ondernemingen aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of bestraffende schade, inclusief maar niet beperkt tot, verlies van winst, gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen, voortvloeiend uit (i) uw toegang tot of gebruik van of onmogelijkheid tot toegang of gebruik van de Dienst; (ii) enig gedrag of inhoud van een derde partij op de Dienst; (iii) enige inhoud verkregen van de Service; en (iv) onbevoegde toegang, gebruik of wijziging van uw transmissies of inhoud, hetzij op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere wettelijke theorie, ongeacht of wij al dan niet op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs indien een hierin uiteengezette remedie niet aan zijn essentiële doel blijkt te voldoen.

DISCLAIMER

Uw gebruik van de Dienst is geheel voor uw eigen risico. De Dienst wordt aangeboden op een "AS IS" en "AS AVAILABLE" basis. De Dienst wordt geleverd zonder garanties van welke aard dan ook, hetzij expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreukmakendheid of verloop van de prestaties. Universal Woods, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en haar licentiegevers garanderen niet dat a) de dienst ononderbroken, veilig of beschikbaar zal functioneren op een bepaald tijdstip of locatie; b) eventuele fouten of gebreken zullen worden gecorrigeerd; c) de dienst vrij is van virussen of andere schadelijke componenten; of d) de resultaten van het gebruik van de dienst aan uw eisen zullen voldoen.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Verenigde Staten, zonder rekening te houden met de bepalingen inzake conflicterende wetten. Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden niet afdwingen, zal dit niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van deze rechten. Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service, en vervangen alle eerdere overeenkomsten die wij met betrekking tot de Service zouden kunnen hebben.

WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Indien een herziening materieel is, zullen wij trachten dit ten minste 30 dagen voor de inwerkingtreding van de nieuwe voorwaarden aan te kondigen. Wat een materiële wijziging is, wordt naar ons eigen goeddunken bepaald. Door toegang te blijven houden tot of gebruik te blijven maken van onze Dienst nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, verzoeken wij u geen gebruik meer te maken van de Dienst.

CONTACT OPNEMEN

Als u vragen heeft over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op via info@chromaluxe.com.© ChromaLuxe 2019 Alle rechten voorbehouden